Od 18 let

Následující stránky jsou určeny pouze pro dospělé. Vstupem na stránky potvrzujete, že je vám nejméně 18 let.

Kategorie

Zpravodaj

Tento překlad je tzv. zdvořilostní překlad. Tento překlad slouží pouze pro vaši informaci. Právně závazná je pouze aktuální verze našich Všeobecných obchodních podmínek v němčině.

Všeobecné obchodní podmínky a informace pro spotřebitele

Překlady do jiných jazyků mají pouze informativní charakter a jsou chápány jako tzv. zdvořilostní překlady. Právně závazné jsou pouze naše Všeobecné obchodní podmínky a informace pro spotřebitele v němčině.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a informace pro spotřebitele společnosti MEO Vertriebs GmbH, od července 2021, dále jen -MEO-.
§ 1 Obecné ustanovení a rozsah platnosti

1.) Tyto obchodní podmínky platí pro všechny objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu a webových stránek společnosti MEO Vertriebs GmbH.

2.) Spotřebiteli ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou fyzické osoby, které uzavírají právní úkon za účelem, který nelze přičítat jejich podnikatelské nebo samostatné profesní činnosti. 3. Podnikatelé ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou fyzické nebo právnické osoby nebo společnosti s právní subjektivitou, které při uzavírání právního úkonu jednají v rámci své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti. Velkoobchodníci jsou podnikatelé, kteří od nás za tímto účelem získají samostatný velkoobchodní přístup prostřednictvím odpovídající akreditace a množství objednávek; ustanovení pro podnikatele se na ně samozřejmě vztahují obdobně. Zákazníky ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou jak spotřebitelé, tak podnikatelé a velkoobchodníci.

3.) Odchylné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky se nestávají součástí smlouvy, i když jsou známy, pokud jejich platnost není výslovně písemně dohodnuta.

§ 2 Uzavření smlouvy, výhrada samodododávky

1.) Naše nabídky se mohou měnit. Vyhrazujeme si právo na technické změny, jakož i změny tvaru, barvy a/nebo hmotnosti v přiměřených mezích.

2.) Objednáním zboží činí zákazník závazné prohlášení, že si přeje objednané zboží zakoupit.

3.) Pokud spotřebitel objednává zboží elektronicky, potvrdíme přijetí objednávky bez prodlení. Pouhé potvrzení přijetí objednávky zákazníkovi neznamená závazné přijetí objednávky. Potvrzení o přijetí však může být spojeno s prohlášením o přijetí. Přijetí musí být provedeno písemně nebo doručením zboží zákazníkovi. Do závazného přijetí z naší strany nemá zákazník na dodávku žádný právní nárok. Jsme oprávněni odmítnout přijetí objednávky - například po prověření bonity zákazníka. Jsme oprávněni omezit objednávku na běžné množství pro domácnost.

§ 3 Dodání; výhrada dodání do vlastních rukou

1.) Není-li v nabídce uvedeno jinak, je dodací lhůta 3-5 dnů. V případě platby předem začíná dodací lhůta běžet následující den po vystavení platebního příkazu převádějící bance; v případě ostatních způsobů platby začíná běžet následující den po uzavření smlouvy a končí uplynutím posledního dne lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek v místě dodání, nahrazuje takový den nejbližší následující pracovní den.

2.) Nejsou-li všechny objednané výrobky skladem, jsme oprávněni provést na naše náklady částečné dodávky, pokud je to pro Vás přiměřené.

3.) Pokud se dodání zboží nepodaří Vaší vinou i přes tři pokusy o doručení, můžeme od smlouvy odstoupit. Veškeré provedené platby budou neprodleně vráceny.

4.) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že nám dodavatelé zboží řádně a včas dodají. To platí pouze v případě, že za nedodání zboží neneseme odpovědnost, zejména pokud byl s naším dodavatelem uzavřen kongruentní zajišťovací obchod. O nedostupnosti služby bude zákazník neprodleně informován. Odměna bude neprodleně vrácena nebo bude dodán náhradní předmět stejné nebo vyšší hodnoty. Pokud nám zboží nevyhovuje, může být na naše náklady vráceno.

§ 4 Výhrada vlastnického práva

1.) V případě smluv se spotřebiteli si vyhrazujeme vlastnické právo ke zboží až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z probíhajícího obchodního vztahu.

2.) Zákazník je povinen zacházet se zbožím s náležitou péčí. Pokud jsou nutné údržbářské a kontrolní práce, musí je zákazník provádět pravidelně na vlastní náklady.

3.) Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakémkoli přístupu třetích osob ke zboží, např. v případě zabavení, jakož i o jakémkoli poškození nebo zničení zboží. Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o změně vlastníka zboží a o změně svého bydliště.

4.) Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží, pokud zákazník jedná v rozporu se smlouvou, zejména v případě prodlení s platbou nebo porušení povinnosti dle bodu 2. a 3. tohoto ustanovení.

5.) Podnikatel je oprávněn zboží dále prodat v rámci běžného obchodního styku. Tímto na nás postupuje veškeré pohledávky ve výši fakturované částky, které mu v důsledku dalšího prodeje vzniknou vůči třetí osobě. My toto postoupení přijímáme. Po postoupení je podnikatel oprávněn pohledávku vymáhat. Vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku sami, jakmile podnikatel řádně neplní své platební povinnosti a je v prodlení s platbou.

§ 5 Právo na odstoupení od smlouvy

1.) Přečtěte si prosím následující informace o odstoupení od objednávky z našeho internetového obchodu.

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími ustanoveními:

------------------

Zásady pro odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne...

- kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží, pokud jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jedné objednávky a zboží nebo zboží je dodáváno jednotně;

- kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zboží. pokud jste si objednali více zboží jako součást jedné objednávky a zboží je dodáváno samostatně;

- při kterém jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední položku. pokud jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech;

------------------

Pokud se uplatní několik z výše uvedených alternativ, lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet až v okamžiku, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezmete poslední zboží nebo poslední dílčí zásilku nebo poslední kus.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem), a to na adrese MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Německo, tel. +49 2366 500 500; fax: 02366 / 500 510, eMail: [email protected] . Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Můžete vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jasné prohlášení na našich internetových stránkách http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php, a to i elektronicky. Pokud této možnosti využijete, zašleme Vám neprodleně (např. e-mailem) potvrzení o přijetí takového odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení, než je nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebudou účtovány žádné poplatky za tuto úhradu.

Můžeme odmítnout úhradu, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete Vy.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání s ním, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

------------------

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje

- na smlouvy uzavřené na dálku na dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;

Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká v případě smluv uzavřených na dálku

- na dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna;

- na dodání zboží, pokud bylo po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;

Předejděte, prosím, poškození a znečištění. Pokud je to možné, vraťte nám zboží v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte k dispozici původní obal, použijte prosím vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě, abyste se vyhnuli nárokům na náhradu škody z důvodu poškození způsobeného vadným obalem. Upozorňujeme, že tyto způsoby nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

§ 6 Odměna

1.) Nabídnutá kupní cena je závazná. Kupní cena je uvedena včetně zákonné DPH. V případě zdanitelných dodávek ve Velké Británii (hodnota faktury nižší než 135,00 GBP) jsou vystavovány pouze zjednodušené faktury (bez DPH), neboť se jedná o dodávky koncovým zákazníkům. V případě zásilkových nákupů se ke kupní ceně připočítává paušální poplatek za doručení. Při objednávce prostřednictvím komunikace na dálku nevznikají zákazníkovi žádné další náklady. Zákazník může zaplatit kupní cenu na dobírku, zálohovým bankovním převodem nebo kreditní kartou. V případě platby kreditní kartou se při zadání objednávky provede předběžná autorizace bez inkasa. Částka bude stržena při dodání zboží (v případě dílčích dodávek poměrná částka a náklady na dopravu; v případě dalších dodávek poměrná částka a náklady na dopravu). V případě platby na dobírku bude doručovatelem na místě účtován dodatečný poplatek ve výši 10,00 EUR.

2.) Zákazník se zavazuje uhradit kupní cenu nejpozději do 10 dnů od převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty je zákazník v prodlení s platbou.

3.) Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právoplatně zjištěny, námi uznány nebo se zakládají na stejném smluvním vztahu. Zákazník může uplatnit právo na zádržné pouze tehdy, pokud se jeho protipohledávka zakládá na stejném smluvním vztahu.

§ 7 Minimální obrat / minimální množstevní příplatek pro velkoobchodníky

Aby naši velkoobchodní zákazníci mohli využívat odpovídající cenové výhody, je pro ně sjednán minimální obrat na jednu objednávku ve výši 500,00 EUR (netto). V případě jeho jednorázového překročení jsme oprávněni účtovat minimální množstevní příplatek ve výši 50 EUR plus DPH.

§ 8 Přechod nebezpečí

1.) Je-li kupující podnikatelem, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení zboží na kupujícího okamžikem předání, v případě prodejní zásilky okamžikem předání zboží spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení zásilky.

2.) V případě, že je kupující podnikatelem, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení zboží na kupujícího okamžikem předání, v případě prodejní zásilky okamžikem předání zboží spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení zásilky.) Je-li kupujícím spotřebitel, přechází nebezpečí nahodilé ztráty a nahodilého zhoršení prodávané věci na kupujícího až předáním věci, a to i v případě prodeje odesláním. Je-li kupující v prodlení s převzetím, považuje se toto za rovnocenné předání.

§ 9 Záruka

1.) Platí zákonná záruka, pokud se od ní dále neodchýlíme.

2.) Je-li kupujícím podnikatel, poskytujeme nejprve záruku za vady zboží podle našeho uvážení opravou nebo výměnou.

3.) Podnikatel nám musí zjevné vady písemně oznámit ve lhůtě dvou týdnů od převzetí zboží, jinak je uplatnění nároku ze záruky vyloučeno. Pro dodržení lhůty postačí včasné odeslání. Podnikatel nese plné důkazní břemeno ohledně všech náležitostí reklamace, zejména ohledně samotné vady, doby zjištění vady a včasnosti oznámení vady.

4.) Záruční doba je pro podnikatele jeden rok od dodání zboží. To neplatí, pokud nám zákazník zjevné vady včas neoznámil (bod 2 tohoto ustanovení). U spotřebitelů je promlčecí doba dva roky od přechodu nebezpečí škody na zboží. U použitého zboží je promlčecí doba jeden rok od přechodu nebezpečí škody na zboží.

5.) Je-li kupujícím podnikatel, považuje se za sjednanou jakost zboží pouze popis výrobku od výrobce. Veřejná prohlášení, propagace nebo reklama výrobce nepředstavují smluvní popis kvality zboží.

6.) Zákazník od nás nezískává žádné záruky v právním smyslu. Záruky výrobce tím nejsou dotčeny.

§ 10 Omezení odpovědnosti

1.) V případě lehce nedbalostního porušení povinností je naše odpovědnost omezena na předvídatelnou, přímou průměrnou škodu typickou pro smlouvu podle druhu zboží. To platí i pro mírně nedbalostní porušení povinností našimi zákonnými zástupci nebo zprostředkovateli. Podnikatelům neodpovídáme za lehce nedbalostní porušení nepodstatných smluvních povinností

2.) Výše uvedená omezení odpovědnosti se nevztahují na nároky zákazníka vyplývající z odpovědnosti za výrobek. Dále se omezení odpovědnosti neuplatní v případě újmy na zdraví nebo škody na zdraví, za kterou neseme odpovědnost, nebo v případě ztráty života zákazníka nebo porušení podstatných smluvních povinností. Podstatné smluvní povinnosti jsou abstraktní povinnosti, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se může smluvní strana pravidelně spoléhat.

§ 11 Autorská práva a dohody o užívání

1.) Nákupem a/nebo prodejem výrobků MEO zákazník nezískává žádná práva na komerční využití loga MEO nebo našich značek nad rámec zákonných ustanovení.

2.) Zákazník je povinen dodržovat ustanovení o autorských právech a dohodách o užívání.) To zejména neopravňuje zákazníka kopírovat, používat a/nebo nechat používat naše fotografie výrobků a/nebo texty k výrobkům, které byly vytvořeny za značných výrobních a nákladových nákladů, a to ani částečně. K tomuto účelu poskytujeme samostatné smlouvy o využití, které uzavíráme s vybranými zákazníky. V případě porušení zákazu užití podnikneme právní kroky. Kromě jiných škod si vyhrazujeme zejména právo účtovat za neoprávněné užití odpovídající licenční poplatky.

§ 12 Zákon o řešení spotřebitelských sporů (VBSG)

1.) Neúčastníme se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.

§ 13 Závěrečná ustanovení

1.) Platí právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

2.) V případě, že se jedná o neoprávněné užití, je třeba se obrátit na rozhodčí komisi.) Pokud je zákazníkem obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo zvláštní fond veřejného práva, je výlučným místem příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy naše sídlo nebo Düsseldorf. Totéž platí, pokud zákazník nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo pokud v době podání žaloby není známo jeho bydliště nebo obvyklé místo pobytu.

3.) Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy se zákazníkem, včetně těchto všeobecných obchodních podmínek, byla nebo se stala zcela nebo zčásti neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Úplně nebo částečně neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, jehož ekonomický účinek se co nejvíce blíží neplatnému ustanovení.

Informace o uzavírání smluv v elektronickém obchodě
1. V případě, že zákazník uzavře smlouvu se zákazníkem v elektronické podobě, je povinen ji podepsat. Smluvní partner

Vaším smluvním partnerem je:

MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Německo, Fax: 02366 / 500510, eMail: [email protected]

2. Smluvní partner: . Uzavření smlouvy v elektronickém obchodním styku, jazyk smlouvy

Uzavření smlouvy v elektronickém obchodním styku se řídí našimi výše uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami (viz výše).

Smlouva se uzavírá výhradně v německém jazyce.

3. Podstatné vlastnosti zboží, informace, platba a dodání

Podstatné vlastnosti zboží naleznete v popisu příslušného produktu v našem internetovém obchodě. Platba a dodání probíhají v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami (viz výše) a informacemi pro zákazníky na našich webových stránkách.

4. Uložení textu smlouvy

Pokud si spotřebitel objedná zboží elektronicky, text smlouvy bude námi uložen a na vyžádání zaslán zákazníkovi spolu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami e-mailem.

5. Uložení textu smlouvy Pokud si spotřebitel objedná zboží elektronicky, text smlouvy bude námi uložen a na vyžádání zaslán zákazníkovi e-mailemtechnické kroky vedoucí k uzavření smlouvy, možnosti opravy

Zákazník podává svou nabídku prostřednictvím našeho objednávkového formuláře podle následujícího postupu:

Jakmile naleznete požadovaný produkt, můžete jej nezávazně vložit do nákupního košíku kliknutím na něj. Obsah nákupního košíku si můžete kdykoli nezávazně prohlédnout kliknutím na nákupní košík. Výrobky můžete z nákupního košíku také kdykoli odstranit. Pokud si přejete zakoupit produkty v nákupním košíku, klikněte na tlačítko Pokladna. Objednávka je přijata v souladu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami (viz výše).

Před odesláním objednávky můžete své údaje kdykoli znovu zkontrolovat a před konečným odesláním je opravit. Kliknutím na tlačítko koupit dokončíte proces objednávky. Proces lze kdykoli zrušit zavřením okna prohlížeče.

6. Další informace

Tyto informace nejsou vyčerpávající. Další předsmluvní informační povinnosti jsou uvedeny přímo v souvislosti s nabízeným produktem a v rámci procesu objednávání.

Informační povinnost podle vyhlášky o bateriích

V souvislosti s prodejem baterií nebo akumulátorů nebo s dodávkou zařízení obsahujících baterie nebo akumulátory jsme jako prodávající povinni informovat kupujícího v souladu s vyhláškou o bateriích (BatterieVO) o následujících skutečnostech:

Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použité baterie vrátit. Po použití můžete baterie bezplatně odevzdat v místě prodeje (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) nebo ve svém okolí (např. na obecních sběrných místech). Baterie nám můžete vrátit také poštou. Baterie nebo akumulátory, které obsahují škodlivé látky, jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Chemický název škodliviny najdete vedle tohoto symbolu popelnice. Cd" znamená kadmium, "Pb" olovo a "Hg" rtuť.