Od 18 let

Následující stránky jsou určeny pouze pro dospělé. Vstupem na stránky potvrzujete, že je vám nejméně 18 let.

Kategorie

Zpravodaj

Zásady ochrany osobních údajů

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, jak jsou vaše údaje zpracovávány při používání našich webových stránek. Prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje zejména o rozsahu, způsobu a účelu zpracování vašich osobních údajů. Vaše údaje budou zpracovávány v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Pokud jde o pojmy použité v prohlášení o ochraně osobních údajů, odkazujeme na čl. 4 DSGVO.

1. Odpovědný

Jméno/Fa.:MEO Vertriebs GmbH
Ulice č:Lise-Meitner-Straße 9
Poštovní směrovací číslo, město, země:45699 Herten, Německo
Telefonní číslo:+49 (0) 23 66 / 500 500
Fax:+49 (0) 23 66/ 500 510
E-mailová adresa:[email protected]

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Dominic Schrader
Lise-Meitner-Straße 9
45699 Herten
[email protected]

3. Právní základ pro zpracování

Pokud pro operace zpracování osobních údajů získáme souhlas subjektu údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO.

V případě, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d) DSGVO.

V případě, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. e) DSGVO.

Pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu nebo třetí strany a zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvním zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá ve výkonu našich obchodních činností.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Při vstupu na naše webové stránky shromažďujeme údaje a obecné informace, které nám poskytuje prohlížeč vašeho koncového zařízení.

Při používání našich webových stránek shromažďujeme a používáme následující přístupové údaje/logovací soubory:

  • IP adresa počítače, který podal žádost
  • Datum a čas přístupu
  • Název vašeho poskytovatele internetových služeb
  • Typ přístupu
  • stránka, ze které nás navštěvujete
  • požadovaný soubor
  • odkazující adresy URL
  • Zpráva o úspěšném načtení
  • typy použitých prohlížečů
  • použité operační systémy

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění používání webových stránek (navázání spojení), zabezpečení systému, technické správy síťové infrastruktury a optimalizace internetové nabídky, tedy na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f). DSGVO a za účelem ochrany uživatelů a jiného neoprávněného použití. Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám ani jinak vyhodnocovány. Shromážděné údaje nejsou využívány, osobní profil uživatele není vytvářen.

5. Zpracování osobních údajů při kontaktu s námi

Při zasílání dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu jsou osobní údaje zpracovávány za účelem jejich vyřízení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

Které údaje jsou při použití komunikačních kanálů shromažďovány, lze zjistit z kontaktního formuláře nebo závisí na vaší zprávě e-mailem. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně pro účely odpovědi na vaši žádost nebo pro kontaktování a související technickou správu.

Po vyřízení vaší žádosti budou vaše údaje vymazány, pokud si to přejete a pokud neexistuje žádná zákonná povinnost údaje uchovávat.

6. Newsletter

K odběru newsletteru nabízeného na našich webových stránkách se můžete přihlásit tak, že nám prostřednictvím příslušné vstupní masky poskytnete svou e-mailovou adresu.

Tímto souhlasíte se zasíláním newsletteru.

Registrace probíhá prostřednictvím tzv. double opt-in procedury. Po registraci obdržíte e-mail, ve kterém musíte registraci potvrdit. To nám umožní zkontrolovat, zda jste skutečně vlastníkem adresy. Abychom mohli vaši registraci prokázat v souladu se zákonnými požadavky, zaznamenáváme objednávku newsletteru, zaslání potvrzujícího e-mailu a přijetí zde požadované odpovědi. Žádné další údaje nejsou shromažďovány.

Zpravodaj obsahuje informace a reklamu. Pokud jste souhlasili se zasíláním newsletteru, je zasílán na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 DSGVO. Vámi poskytnuté údaje (jméno a e-mailová adresa) jsou zpracovávány výhradně za účelem zasílání newsletteru.

Odvolání souhlasu

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailu s newsletterem nebo zasláním příslušné zprávy, čímž svůj souhlas odvoláte. Poté, co se odhlásíte z odběru, bude vaše e-mailová adresa okamžitě vymazána z našeho distribučního seznamu newsletteru.

7. Zpracování osobních údajů V rámci smluvních a vlastních služeb

a)Objednávání našich produktů

Naše produkty si můžete objednat jako host nebo prostřednictvím svého uživatelského účtu.

Když si objednáte některý z našich produktů, jsou prostřednictvím vašich vstupů nebo informací ve vašem uživatelském účtu shromažďovány osobní údaje, jako je IP adresa, jméno, datum narození, doručovací adresa, e-mailová adresa a platební údaje, abychom mohli plnit naše smluvní závazky. Pomocí příslušných vstupních masek můžete také přesně zjistit, které údaje jsou shromažďovány. Poskytnuté údaje budou námi uloženy a použity pro zpracování právního úkonu. Vámi poskytnuté údaje používáme bez vašeho samostatného souhlasu výhradně k nezbytnému plnění a zpracování nabízených služeb, a to za účelem plnění našich smluvních závazků a služeb.

Po úplném zpracování služeb budou vaše údaje zablokovány pro další použití a po uplynutí lhůt pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud neexistuje jiný právní důvod.

b) Uživatelský účet

Na našich webových stránkách si můžete volitelně vytvořit účet. Během procesu registrace jsou shromažďovány osobní údaje, například vaše e-mailová adresa. Další údaje, které uvedete v rámci svého uživatelského účtu, jako je jméno, adresa, kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo), firma, způsob platby a další údaje o profilu, jsou rovněž ukládány u nás. Uložené údaje lze dohledat na vašem profilu. Tyto údaje můžete kdykoli změnit nebo vymazat prostřednictvím "Můj účet".

Uživatelské účty nejsou veřejné. Údaje v nich shromážděné slouží výhradně k nezbytnému plnění a zpracování nabízené služby. Shromažďování a zpracování vašich údajů probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.

Vymazání účtu je možné kdykoli odhlášením nebo zasláním zprávy. V takovém případě budou vaše údaje ohledně uživatelského účtu vymazány. K dalšímu ukládání dochází pouze tehdy, pokud je to nezbytné ze zákonných důvodů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.

8. Práva subjektů údajů

a) Právo na informace

V souladu s čl. 15 DSGVO máte právo požadovat informace o osobních údajích, které zpracováváme.

Zejména můžete požadovat informace o tom, jaké údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem a komu mohou být zpřístupněny.

b) Právo na opravu

Podle čl. 16 DSGVO máte právo na opravu nesprávných nebo doplnění neúplných údajů.

c) Právo na výmaz a omezení zpracování údajů

Podle čl. 17 DSGVO můžete požádat o výmaz svých údajů na základě důvodů v něm uvedených. Pokud výmaz není možný, musí být zpracování vašich osobních údajů omezeno v souladu s čl. 18 DSGVO.

d) Právo na přenositelnost údajů

Podle čl. 20 DSGVO máte právo získat své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést je jinému správci.

e) Právo na stížnost

Čl. 77 DSGVO vám dává obecné právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.

9. Právo na odstoupení od smlouvy

V souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO můžete souhlas, který jste nám udělili, kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

Odvolání lze provést prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

10. Právo na námitku

Podle čl. 21 DSGVO můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů shromážděných na základě oprávněného zájmu, pokud k tomu existuje důvod uvedený v čl. 21 DSGVO.

a) Individuální právo na námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) DSGVO (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO (zpracování údajů na základě rovnováhy zájmů).

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

b) Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu

V jednotlivých případech zpracováváme vaše osobní údaje za účelem provádění přímé reklamy. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy.

Námitku můžete vznést prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

11. Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou malé datové balíčky, které jsou přenášeny mezi námi a uživatelem. Údaje jsou přenášeny z našeho serveru do prohlížeče uživatele a tam jsou uloženy v koncovém zařízení pro pozdější načtení. Cookies nezpůsobují žádné škody na koncovém zařízení uživatele a neobsahují viry.

Soubory cookie mohou být přeneseny na stránku při jejím vyvolání a umožňují tak identifikaci uživatele. Soubory cookie pomáhají uživatelům zjednodušit používání internetových stránek. Některé z námi používaných souborů cookie se po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče, vymažou. Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

V rámci naší internetové nabídky používáme tři kategorie souborů cookie: soubory cookie, které jsou nezbytné pro funkčnost webových stránek (nezbytné soubory cookie), soubory cookie, které shromažďují anonymizované údaje pro statistiky a analýzy s cílem zlepšit naši nabídku a naše webové stránky pro uživatele (statistické soubory cookie), a soubory cookie, které nám umožňují zlepšit nabídky produktů na našich stránkách (marketingové soubory cookie).

Nezbytné soubory cookie používáme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO), abychom mohli zavést kompletní funkčnost našich webových stránek a umožnit příjemcům vstřícné služby. Soubory cookie, které nejsou nezbytné, jsou nastaveny pouze v případě, že k tomu uživatel udělil svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Souhlas se uděluje prostřednictvím tzv. banneru se soubory cookie, na který je třeba aktivně kliknout. Nastavení lze kdykoli opět změnit. Obecný přístup k souborům cookie můžete také vyloučit příslušnou změnou nastavení prohlížeče.

a) Nezbytné soubory cookie

Nezbytné soubory cookie pomáhají především k tomu, aby naše webové stránky byly použitelné. Ukládají se základní funkce, které umožňují správné fungování webových stránek. Na našich webových stránkách používáme následující nezbytné soubory cookie:

(1) Banner cookie

Banner cookies ukládá nastavení zvolené uživatelem v banneru cookies. Poskytovatelem tohoto souboru cookie je společnost MEO Vertriebs GmbH jako provozovatel webových stránek. Životnost příslušného souboru cookie je 30 dní.

(2) Soubory cookie pro vytváření webových stránek

Používáme soubory cookie, které umožňují nastavení webových stránek. Soubory cookie se používají k zobrazení nejaktuálnějšího obsahu webových stránek. Poskytovatelem těchto souborů cookie je společnost MEO Vertriebs GmbH jako provozovatel webových stránek. Životnost příslušného souboru cookie je 30 dní.

b) Statistické soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme také statistické soubory cookie. Ty nám poskytují informace o chování uživatelů na našich webových stránkách a o tom, jak uživatelé s našimi webovými stránkami pracují. Na našich webových stránkách používáme následující statistické soubory cookie:

(1) Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace vygenerované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. V případě, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude však vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google předem zkrácena, takže již nebude možné IP adresu jednoznačně přiřadit. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Soubor cookie je nastaven pouze s vaším souhlasem, který získáte prostřednictvím banneru se soubory cookie na našich webových stránkách. Právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.

Soubory cookie nastavené prostřednictvím této služby mají dobu platnosti 2 roky.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Se společností Google byla uzavřena smlouva v souladu se standardními smluvními doložkami EU k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů při předávání osobních údajů do třetích zemí. Další informace naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

(2) YouTube

Používáme videa na YouTube, což je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. ("Google"), v naší online nabídce, která jsou uložena na http://youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Návštěvou webové stránky YouTube získává informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku naší webové stránky. Kromě toho jsou předávány přístupové údaje a soubory protokolu.

K tomu dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu profilu na Y-ouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit.

YouTube ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek podle vašich potřeb. Taková analýza se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření takových uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube.

Kliknutím na tlačítko pro přehrávání videa YouTube vloženého na našich webových stránkách souhlasíte s jednorázovým zpracováním údajů pro přehrání příslušného videa. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DSGVO. Kromě toho je souhlas získáván v rámci banneru cookie pro nastavení souborů cookie na webových stránkách. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DSGVO.

Odpovídající soubory cookie mají maximální životnost 10 let.

Se společností Google byla uzavřena smlouva v souladu se standardními smluvními doložkami EU, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů při předávání osobních údajů do třetích zemí. Další informace, jakož i zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání údajů poskytovatelem, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(3) Vimeo

Naše webové stránky využívají nástroj videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Integrace videí prostřednictvím poskytovatele Vimeo vede k volání na servery poskytovatele. Děje se tak z technických důvodů a my tomu nemůžeme zabránit.

Server Vimeo je informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Vimeo také získává vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni ke službě Vimeo nebo nemáte účet Vimeo. Informace shromážděné společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo v USA.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, umožňujete společnosti Vimeo přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu Vimeo.

Vimeo může shromažďovat odpovídající údaje pomocí souborů cookie a podobných technologií.

Soubory cookie se nastavují pouze s vaším souhlasem, který získáte prostřednictvím banneru se soubory cookie na našich webových stránkách. Právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.

Soubory cookie nastavené prostřednictvím této služby mají dobu platnosti 2 roky.

Se společností Vimeo byla uzavřena smlouva v souladu se standardními smluvními doložkami EU, aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů při předávání osobních údajů do třetích zemí.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.

c) Marketingové soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme také marketingové soubory cookie. Ty nám umožňují zlepšovat uživatelskou přívětivost našich stránek a nabízet různé funkce.

Na našich webových stránkách používáme následující marketingové soubory cookie:

(1) Náš systém obchodu

S vaším souhlasem používáme některé údaje ze souborů cookie našeho systému obchodu pro marketingové účely. Jedná se zejména o zaznamenávání vyvolaných kategorií a zboží, abychom vám na základě těchto údajů mohli v obchodě předkládat relevantnější návrhy zboží.

Obsah souborů cookie se nastavuje pouze s vaším souhlasem, který získáte prostřednictvím banneru se soubory cookie na našich webových stránkách. Právním základem je tedy čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.

Soubory cookie nastavené prostřednictvím této služby mají dobu platnosti 30 dní.

12. Poznámky k používání sítí Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Google+, Pinterest

Pluginy a odkazy používáme pro analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz našich nabídek v rámci našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Na našich webových stránkách jsou používány tzv. pluginy/odkazy sociálních sítí Facebook, Google+ a Pinterest a mikroblogovacích služeb Twitter, Instagram a tumblr. Tyto služby poskytují společnosti Facebook Inc, Google Ltd, Pinterest Inc, Twitter Inc, Instagram LLC. A Tumblr Inc. nabízené ("poskytovatelé").

a) Facebook

Facebook je provozován společností Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Přehled zásuvných modulů Facebooku a jejich vzhled naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: http: //www.facebook.com/policy.php.

b) Google+

Google+ provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Přehled zásuvných modulů společnosti Google a jejich vzhled najdete zde: https://developers.google.com/+/web/

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: http: //www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

c) Pinterest

Pinterest provozuje společnost Pinterest Inc, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Další informace o Pinterestu naleznete zde: https://www.pinterest.de/.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: https: //policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

d) Twitter

Twitter je provozován společností Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen "Twitter"). Přehled tlačítek Twitter a jejich vzhledu naleznete zde: https://twitter.com/about/resources/buttons.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: https: //twitter.com/privacy.

e) Instagram

Instagram provozuje společnost Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Přehled tlačítek Instagramu a jejich vzhledu naleznete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: https: //help.instagram.com/155833707900388/.

f) Tumblr

Provozovatelem služby Tumblr je společnost Tumblr Inc, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA. Přehled tlačítek Tumblr a jejich vzhledu naleznete zde: https://www.tumblr.com/buttons.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovateli, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: https: //www.tumblr.com/privacy/de.

Pokud vyvoláte stránku našeho webu, která obsahuje takový doplněk, nebo kliknete na odkaz, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery poskytovatele. Obsah zásuvného modulu nebo odkazu je příslušným poskytovatelem přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Integrací zásuvného modulu nebo aktivací odkazu poskytovatelé obdrží informaci, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte profil nebo nejste právě přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server příslušného poskytovatele v USA a tam uloženy.

Pokud jste přihlášeni k některé ze služeb, mohou poskytovatelé přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek přímo k vašemu příslušnému profilu. Pokud komunikujete se zásuvnými moduly, jsou příslušné informace rovněž přenášeny přímo na server poskytovatelů a tam uloženy. Tyto informace jsou rovněž zveřejněny na stránce příslušného poskytovatele a zobrazují se tam vašim kontaktům.

Pokud si nepřejete, aby údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek byly přímo přiřazeny k vašemu profilu v příslušné službě, musíte se před návštěvou našich webových stránek z příslušné služby odhlásit. Načítání zásuvných modulů můžete také zcela zabránit pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. pomocí blokátoru skriptů "NoScript" ( http://noscript.net/).

13. Integrace služeb třetích stran

Na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO využíváme služby třetích stran k optimalizaci a hospodárnému provozu našich nabídek. V těchto případech mohou poskytovatelé třetích stran vnímat IP adresy uživatelů obsahu třetích stran nebo je to nezbytné pro realizaci nabídek poskytovatelů třetích stran. Poskytovatelé třetích stran mohou také vyhodnocovat informace o návštěvnosti pomocí tzv. pixelových značek a používat tyto informace pro statistické nebo marketingové účely. Dále mohou být tyto informace uloženy v souborech cookie a v koncových zařízeních uživatelů. Tyto soubory cookie pak mohou obsahovat technické informace o použitém prohlížeči, operačním systému, době návštěvy a další informace o používání našich webových stránek a mohou být propojeny s těmito informacemi z jiných zdrojů.

a) Paypal

Na našich webových stránkách nabízíme službu poskytovatele platebních služeb Paypal.

Díky tomu máte možnost provést platbu za naše nabídky prostřednictvím služby Paypal.

Společnost Paypal je provozována společností PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pokud použijete službu Paypal, předáme údaje, které jste uvedli během procesu objednávání, spolu s informacemi o vaší objednávce (jméno, adresa, číslo účtu, směrové číslo banky, případně číslo kreditní karty, částka na faktuře, měna a číslo transakce) této společnosti za účelem zpracování objednávky. Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování platby. Společnost PayPal předává vaše údaje úvěrovým agenturám za účelem získání úvěrové zprávy k posouzení rizika odpovědnosti.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů poskytovatelem, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů poskytovatele: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

b) Šest plateb

Pokud platíte kreditní kartou, Six Payment shromažďuje osobní údaje, např. jméno držitele kreditní karty, číslo kreditní karty, fakturační adresu, doručovací adresu, bezpečnostní kód a dobu platnosti kreditní karty.

Údaje zpracovává společnost SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Franklinstraße 61-63, 60486 Frankfurt nad Mohanem.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů poskytovatelem, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně osobních údajů poskytovatele: https: //www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html.

c) Xtube

Na naše webové stránky zařazujeme videa z Xtube.

Provozovatelem Xtube je společnost MG Freesites II Ltd, 195-197 Old Nicosia-Limassol Road, Block 1 Dali Industrial Zone, Kypr 2540.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů poskytovatelem, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: https://www.xtube.com/legal/privacy.

d) Vzaar

Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání videí Vzaar.

Provozovatelem služby Vzaar je společnost Vzaar Limited, 31 - 33 Bondway, London, SW8 1SJ, Anglie.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití údajů poskytovatelem, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele: https://vzaar.com/legal/privacy.

14. Online přítomnost na Facebooku

Provozujeme online přítomnost na sociální síti Facebook, abychom mohli komunikovat se zainteresovanými uživateli a informovat vás o naší společnosti.

Facebook nám jako provozovateli stránky poskytuje takzvané "Facebook Insights". Při návštěvě našich stránek se nastavují soubory cookie, které shromažďují anonymizované statistické údaje. Tyto soubory cookie jsou nastaveny společností Facebook a jsou neoddělitelnou součástí uživatelského vztahu mezi námi a společností Facebook.

Zpracování osobních údajů je založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO na co nejefektivnější komunikaci a informování zainteresovaných uživatelů. Existuje oprávněný zájem na navrhování a optimalizaci naší nabídky na základě chování uživatelů.

Co se týče zpracování údajů, neseme Facebook a my společnou odpovědnost podle čl. 26 DSGVO. Primární odpovědnost nese společnost Facebook. My, jako provozovatel webu, o zpracování údajů nerozhodujeme. Povinnost informovat podle čl. 13 DSGVO má společnost Facebook.

Práva subjektu údajů lze uplatnit u nás nebo u společnosti Facebook. Rádi bychom však upozornili, že uplatnění vůči společnosti Facebook je nejúčinnější. Je tomu tak proto, že pouze společnost Facebook má přístup ke zpracovávaným údajům a může přímo přijmout vhodná opatření a poskytnout informace.

Další informace o zpracování údajů, dohodě o společné odpovědnosti a možnostech vznesení námitky naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook:

Se společností Facebook byla uzavřena smlouva v souladu se standardními smluvními doložkami EU k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů při předávání osobních údajů do třetích zemí. Další informace i zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

15. Online přítomnost v dalších sociálních médiích

Udržujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou tam aktivní, a abychom vás tam mohli informovat o našich službách. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí podmínky a pokyny pro zpracování údajů příslušného poskytovatele. Zejména pokud jde o podrobný popis příslušného zpracování a možnosti vznést námitku (opt-out), odkazujeme na níže odkazované informace poskytovatelů. Pokud jde o uplatnění práv subjektu údajů, upozorňujeme také na to, že tato práva lze nejlépe uplatnit u příslušného poskytovatele, protože pouze ten má přístup k vašim údajům.

 

Pokud není v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. píší příspěvky na našich online prezentacích nebo nám posílají zprávy.

16. Poskytování údajů třetím stranám

Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití správcem údajů a pro jeho vlastní účely. V rámci naší společnosti získávají vaše údaje ta interní pracoviště nebo organizační jednotky, které je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo v souvislosti se zpracováním a realizací našeho oprávněného zájmu. Správce může k poskytování a plnění svých služeb využívat subdodavatele nebo zajistit předání jednomu či více zpracovatelům, kteří osobní údaje rovněž využívají výhradně pro interní použití, které lze přičíst správci, např. v souvislosti se zpracováním smluv; pro účely plnění zákonných požadavků, na jejichž základě jsme povinni poskytovat informace, podávat zprávy nebo předávat údaje nebo je předání údajů ve veřejném zájmu; pokud externí servisní společnosti zpracovávají údaje naším jménem jako zpracovatelé nebo přejímatelé funkcí (např. externí datová centra, přejímatelé podpor/funkcí). Např. externí výpočetní střediska, podpora/údržba aplikací EDP/IT, archivace, likvidace dat, nákup/obstarávání, správa zákazníků, lettershopy, správa webových stránek, auditorské služby, úvěrové instituce, tiskárny nebo společnosti pro likvidaci dat, kurýrní služby, logistika); na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany (např. úřadům, úvěrovým agenturám, vymáhání pohledávek, právníkům, soudům, znalcům, přidruženým společnostem a orgánům dohledu).

17. Právní povinnost zpracovávat a uchovávat údaje

Stejně jako každý, kdo se zabývá podnikáním, i my podléháme řadě právních povinností. Jedná se především o zákonné požadavky (např. obchodní a daňové zákony), ale případně také o regulační nebo jiné úřední požadavky. Účely zpracování mohou zahrnovat plnění kontrolních a oznamovacích povinností podle daňových zákonů, jakož i archivaci údajů pro účely ochrany a bezpečnosti údajů a pro kontrolu ze strany daňových a jiných orgánů. Kromě toho může být zveřejnění osobních údajů nezbytné v souvislosti s úředními/soudními opatřeními pro účely shromažďování důkazů, trestního stíhání nebo vymáhání občanskoprávních nároků.

18. Bezpečnost údajů

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k údajům nebo jejich zveřejnění, zajistili přesnost údajů a zajistili jejich oprávněné použití, zavedli jsme technické a organizační postupy v souladu s článkem 32 GDPR, abychom zabezpečili a chránili údaje, které shromažďujeme online. Naše webové stránky a další systémy zabezpečujeme proti manipulaci, ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami.

19. Vymazání a blokování osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, vymažeme nebo zablokujeme v souladu s čl. 17 a 18 DSGVO.

Osobní údaje ukládáme a zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu uložení. Ukládání může probíhat i po uplynutí této doby, pokud tak stanovil evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech Unie, které se na nás vztahují. V takovém případě budou údaje blokovány pro jiné účely.

Jakmile účel uložení pomine nebo uplyne doba uložení stanovená výše uvedenými předpisy, osobní údaje se běžně zablokují nebo vymažou.

20. Otázky a poznámky

Pro používání našich webových stránek platí vždy verze prohlášení o ochraně osobních údajů, která je k dispozici online v době vaší návštěvy. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit nebo aktualizovat v důsledku dalšího vývoje webových stránek nebo změněných právních či úředních požadavků.

Žádáme naše uživatele, aby se pravidelně informovali o obsahu prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami, můžete nás kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. Pokusíme se pak zodpovědět vaše dotazy a odstranit případné obavy.

 

Stav: srpen 2021